Image by Hannah Busing

Cwrdd â'r tîm

 Dewch i adnabod wynebau gwych yr Academi Gofalwyr Ifanc a darllenwch ychydig mwy amdanon ni.

  • Facebook - White Circle
  • LinkedIn - White Circle
  • Twitter - White Circle
imageedit_27_9552932734.png

Awydd dod yn aelod o'n tîm? Cliciwch isod i ddechrau!

Image by Sincerely Media
Red-Teashirt-Dee-1-3-1-225x300.jpg

Dr Dee Gray - Cyfarwyddwr

Helo Dee ydw i, ac rwy'n falch iawn o fod yn un o Gyfarwyddwyr yr Academi Gofalwyr Ifanc.

 

Rwy'n Gyfarwyddwr sefydlu, a dechreuais sefydlu'r Academi Gofalwyr Ifanc flynyddoedd lawer yn ôl trwy fy ngwaith ym maes lles.  

 

Mae fy nghefndir braidd yn amrywiol ac yn cynnwys iechyd, y gyfraith, ymchwil ac addysg. Rwyf hefyd wedi bod yn gofalu am nifer o flynyddoedd, a dweud y gwir deuthum yn ofalwr ifanc tua 7 oed ac mae bob amser wedi bod yn rhan o fy mywyd.

 

Mae gennyf ychydig o rwymedigaethau ffurfiol fel Cyfarwyddwr, ond yn eu plith rwy’n gobeithio y bydd gennym lawer o gyfleoedd i gyfarfod a thrafod sut y gallwn gydweithio ar brosiectau a rhaglenni, efallai y cawn gyfle hefyd i gydgynhyrchu rhai cyfleoedd gwych gyda gofalwyr ifanc. hefyd.

 

Cysylltwch â ni, a rhannwch eich syniadau!

Rich-selfie-232x300.jpg

Dr Richard Edwards - Cyfarwyddwr

Helo Rich dwi, rwyf hefyd yn falch o fod yn Gyfarwyddwr yr Academi Gofalwyr Ifanc, ac yn edrych ymlaen at ddod â'm holl sgiliau, gwybodaeth a thosturi i'r rôl hon.

Yn ogystal â bod yn Gyfarwyddwr yr Academi Gofalwyr Ifanc, rwyf hefyd yn gyfarwyddwr cwmni ac yn entrepreneur cyfresol sy'n byw yng Ngogledd Cymru.

 

Fel Dee, mae gen i hefyd gefndir amrywiol, mae fy PhD mewn Cemeg, mae gen i MBA gyda Rhagoriaeth o Brifysgol Bangor yn 2010 (gan ennill gwobr “Traethawd Hir Gorau” am astudiaeth o entrepreneuriaeth wledig).

 

Mae gennyf dros 26 mlynedd o brofiad yn y byd academaidd a busnesau technoleg ac rwyf wedi arwain gwaith arloesol ar dechnolegau e-ddysgu a gafodd ei arddangos yn nigwyddiad ‘Tomorrow’s World Live’ y BBC yn 2000.

 

Rwyf hefyd wedi cynnal rolau cynghori technegol mewn nifer o brosiectau datblygu a ariennir yn gyhoeddus gan gynnwys prosiect technoleg trawsgrifio digidol a enillodd y clod uchaf yng Ngwobrau Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth y DU 2007. Rwyf yn Archwilydd Systemau Gwybodaeth Ardystiedig (CISA) ac yn Archwilydd Arweiniol ISO/IEC 27001. Rwy'n ddarllenwr brwd ac yn gerddwr mynydd.

imageedit_27_9552932734.png

Ursula McDarren - Cyfarwyddwr

Helo Ursula ydw i, ac mae'n anrhydedd mawr cael fy mhenodi'n gyfarwyddwr yr Academi Gofalwyr Ifanc.

 

Ar hyn o bryd rwy'n gweithio ym maes arlwyo preifat ac mae fy nghytundebau yn mynd â mi i bedwar ban byd. Mae gen i gefndir mewn cyllid ac rydw i wedi gweithio mewn llawer o wahanol fusnesau dros y blynyddoedd.

 

Rwyf wrth fy modd yn teithio, yn bwyta ac yn reidio fy meic ynghyd ag ambell i nofio gwyllt, pan nad yw'n rhy oer!

 

Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at gyfrannu at yr academi gyda fy set sgiliau a dysgu rhai sgiliau newydd ar hyd y ffordd.

Image by Sincerely Media
Karina-Jones-1-1-224x300.jpg

Karina Jones - Cydymaith

Helo Karina ydw i a byddaf yn datblygu hyfforddiant a magu hyder o fewn y rhaglen arweinyddiaeth gofalwyr ifanc.

Actor a hyfforddwr lleisiol yw Karina a ymddangosodd yn fwyaf diweddar gyda’r Royal Shakespeare Company yn nhymor eu cynrychiolwyr 2019-2020. Mae Karina hefyd yn awyrwraig ac mae ganddi nam ar ei golwg. Fel Cymrawd Clore, hoffai Karina drosglwyddo ei sgiliau mentora ac arwain a bod yn rhan o gymuned gref o ofalwyr. Mae hi'n edrych ymlaen yn fawr at weithio gyda'r gofalwyr ifanc gan feithrin hunanhyder, creadigrwydd a chael hwyl.

Caroll-IMG_20161224_185642.jpg

Caroll Whitbread - Rheolwr Cyfrifon

Helo Caroll ydw i, a fi yw'r Rheolwr Cyfrifon yma yn yr Academi Gofalwyr Ifanc.

 

Bydd ein llwybrau’n cysylltu pan fydd gennych unrhyw ymholiadau am gostau nawdd, anfonebau am waith, costau comisiynu gwaith gennym ni, pan fyddwch am wybod sut i gyfrannu adnoddau, a sut i sicrhau taliad prydlon pan fyddwch yn gweithio gyda ni. Rwy’n gorff cyfrifon profiadol iawn, ac yn hyddysg mewn gweithio mewn sefydliad cefnogol sy’n canolbwyntio ar weithredu. Rwyf hefyd wedi bod yn gyfrifol am ofalwr ers pan oeddwn yn blentyn.

Soo-Rees-Jones-IMG_4979-rotated.jpg

Soo Rees-Jones - Dylunio Rhaglenni

Helo Fi yw Soo, rydw i'n artist gweithredol ac yn ddarlithydd Celf a Dylunio yng Ngholeg Menai yng Ngogledd Cymru.

 

Fi yw arweinydd y rhaglen ar gyfer cymwysterau Lefel 3 Celf a Dylunio a hefyd mentor ar gyfer y rhaglen darlithwyr dan hyfforddiant. Rwy'n gweithio gyda myfyrwyr o Lefel 2 hyd at lefel gradd ac yn addysgu amrywiaeth o gelfyddydau cymhwysol. Mae fy rôl yn yr Academi Gofalwyr Ifanc yn ddeublyg. Rwy'n gweithio ochr yn ochr â'r cyfarwyddwr i ddatblygu cynllunio  curriculum ac rwyf hefyd yn darparu cyfleoedd i ofalwyr ifanc gymryd rhan mewn gweithgareddau creadigol.

Image by Sincerely Media
IMG_0687.JPG

Emily Roberts - Cynorthwy-ydd Rhithwir

Helo, Emily ydw i a fi yw'r Cynorthwy-ydd Rhithwir yma yn yr Academi Gofalwyr Ifanc.

 

Rwyf wedi bod yn gweithio gyda’r Academi ers mis Awst 2020 ac mae fy nyletswyddau’n cynnwys adolygu polisi, creu templedi, cynnal y wefan, dylunio graffeg, gwaith cyfieithu, rheoli cyfryngau cymdeithasol, trefnu cronfeydd data a dyletswyddau gweinyddol eraill.

 

Rwy'n ddarllenwr brwd ac yn hoff o anifeiliaid ac edrychaf ymlaen at barhau â'm gwaith gyda'r Academi ac rwy'n gyffrous i weld y prosiectau sydd i ddod yn datblygu.

Collette-YCA.jpg

Colette - Intern

Helo, fy enw i yw Colette, ac rwy’n hynod falch o fod yn intern cyntaf yr academi gofalwyr ifanc.

 

Rwy’n 19 oed ac yn fy ail flwyddyn o astudio seicoleg ym Mhrifysgol Bangor. Ar ôl bod yn ofalwr ifanc fy hun, rwy’n teimlo’n lwcus iawn i gael y cyfle i fod yn rhan o rywbeth a fydd yn helpu gofalwyr ifanc eraill. Rwy'n ymwneud â'r prosiect lles ac yn gwneud rhywfaint o ymchwil o'i gwmpas. Rwy'n gwybod bod hwn yn gyfle mor wych a bydd y profiad hwn yn dysgu cymaint i mi hefyd.

9-pam-website-1.jpeg

Pamela Luckock - Cydymaith

Helo, Pam ydw i, ar ôl ymddeol yn ddiweddar fel Cyfarwyddwr cyd-sylfaenol yr Academi Gofalwyr Ifanc, rydw i'n symud i'r rôl newydd gyffrous hon fel Cydymaith. 

Edrychaf ymlaen at addasu fy mhrofiad eang fel Hyfforddwr / Mentor, hwylusydd, a gwesteiwr Caffi’r Byd er budd y gofalwyr ifanc sy’n aelodau o CIC Academi Gofalwyr Ifanc.

Fy mwriad o fewn y rôl newydd hon yw annog pob un o'r gofalwyr ifanc rydym yn gweithio gyda nhw i archwilio eu gobeithion a'u breuddwydion am eu dyfodol ac i ddod o hyd i ffyrdd y gallant droi'r rhain yn realiti.

Rwy'n gobeithio gallu rhannu fy niddordebau personol hefyd; mae'r rhain yn cynnwys tyfu bwyd yn y gymuned (Anhygoel Bwytadwy) coginio, crefftau a bod yn yr amgylchedd naturiol, sydd i gyd yn cael effaith gadarnhaol ar les a thystiolaeth.

Yn y rôl newydd hon, byddaf yn ymdrechu i alluogi pob gofalwr ifanc i deimlo ei fod yn cael ei glywed, ei werthfawrogi a bod yn 'hunan orau'.